Villkor
Navigera dig i våra villkor
Allmänna villkor
1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Tellus Mobil (”Tellus”) tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De tjänster Tellus tillhandahåller är mobil telefoni samt andra vid var tid gällande tjänster som finns att tillgå på www.tellusmobil.se. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Tellus (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. I Avtalet ingår även beställningar, bekräftelser, vid var tid gällande prislista m.m.

1.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Tellus om betalningsförmedling, ska bestämmelserna i avsnitt 5 (Betalning) i dessa allmänna villkor tillämpas avseende sådant köp. I övrigt gäller för köpet av tjänsten eller varan avtalet mellan innehållsleverantören och Kunden. Om Kunden vill reklamera en sådan vara eller tjänst ska Kunden vända sig direkt till innehållsleverantören.

1.3 Avtalet ska anses ingånget när Tellus har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Tellus har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Tellus begär det.

1.4 Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådant fall lämnas information om ångerrätt till Kunden.

2. Tellus tillhandahållande av Tjänsten

2.1 Tellus tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som Tele2 äger eller via annat nät som Tele2 har rätt att leverera Tjänsten i (”Nätet”).

2.2 Tellus ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. Tellus har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Tellus svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

2.3 Tellus utvecklar fortlöpande sina Tjänster. Sådana ändringar utförs på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras i mer än ringa utsträckning, ska Tellus på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av Tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas och Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

2.4 Tellus får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Tellus eller tredje man, till exempel på grund av Kundens användning i strid med punkt 4.1 a) – g), eller om Tellus är skyldig att ändra Tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

2.5 På grund av uppbyggnaden av Nätet eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa tjänster och viss utrustning inte användas överallt. Närmare information om Nätet finns på tellusmobil.se. Om Tjänsten tillhandahålls delvis via en annan operatörs nät (t.ex. vid utlandssamtal), kan även andra villkor gälla för användningen av det nätet.

2.6 Kundens rätt att använda Tjänsten i annan operatörs nät inom EU/EES utan särskild avgift (s.k. ”Roam Like At Home”), anges för respektive Tjänst. Tellus har i sådant fall rätt att begränsa tillgänglig datamängd i enlighet med EU-regleringen. Eventuella begränsningar av datamängden (s.k. Fair Use Policy, ”FUP”) framgår av prislistan som finns tillgänglig på tellusmobil.se. Vidare är Kundens rätt till Roam Like At Home begränsad till tillfällig användning. Om sådan användning inte är tillfällig, förbehåller sig Tellus rätten att debitera Kunden en tillkommande avgift enligt vid var tid gällande roaming taxa eller stänga av möjligheten till roaming. För ytterligare information om Roam Like At Home samt begränsningar, se tellusmobil.se.

2.7 Om Tellus tillhandahåller utrustning till Kunden som ägs eller disponeras av Tellus (”Utrustningen”) förbehåller Tellus sig rätten att utföra konfigurationsändringar, uppgraderingar samt i övrigt disponera Utrustningen för utveckling av tjänster under den tid som Utrustningen är ansluten mot någon Tjänst.

2.8 Kunden ansvarar för Utrustningen och står för risken för skada på eller förlust av Utrustningen från den tidpunkt då Utrustningen överlämnats till Kunden och ska i övrigt följa de anvisningar som Tellus från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustningen. Då Tjänsten upphör ska Kunden återlämna Utrustningen till Tellus i enlighet med Tellus vid var tid gällande anvisningar. Om så inte sker eller om Utrustningen är obrukbar eller har utsatts för onormal förslitning har Tellus rätt till ersättning för Utrustningen.

2.9 Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning. Tellus garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inte är godkänd. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

2.10 Tele2 vidtar åtgärder i Nätet för att undvika överbelastning. Sådana åtgärder kan avse prioritering eller annan särskild hantering av viss trafik. De åtgärder som vidtas kan påverka vissa tjänsters kvalitet, t.ex. i form av tillfälligt reducerad hastighet. Närmare information finns på www.tele2.se.

2.11 Tellus skyldigheter vid förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till den som mottar nödsamtal stadgas i lagen (2003: 389) om elektronisk kommunikation. Närmare information om vad som gäller för Tjänsten i sådana fall anges på tellusmobil.se.

2.12 Tellus kommer att vidta nödvändiga åtgärder vid säkerhetsbrister. Vilka åtgärder som kan komma att vidtas framgår av Tellus integritetspolicy, se tellusmobil.se/integritetspolicy.

2.13 Tellus tilldelar Kunden abonnemangsnummer, lösenord och andra koder (”Identifikationsuppgifter”) som är nödvändiga för att använda Tjänsten. Tellus får ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighets föreskrift eller beslut. Kunden ska i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla, om inte Parterna skriftligen har överenskommit annat eller om annat föreskrivs i lag.

3. Felavhjälpning

3.1 Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som Fel anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. Tellus ska avhjälpa Fel i enlighet med vad som anges i Avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid. Tellus ansvarar endast för Fel som beror på Tellus. Tellus har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa fel:
då felet är hänförligt till annans nät,
då felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation,
då Felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då Felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Tellus kontroll och om det inte skäligen kan anses att Tellus ska avhjälpa Felet, eller,
då felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 2.5.

3.2 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Tellus rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt Tellus vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om Tellus efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av:
felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten,
underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten,
Kundens utrustning, eller
ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Tellus.

3.3 Om det vid utförande av installation eller felavhjälpning framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten, har Tellus rätt till ersättning för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista. Kunden ska offereras sådant arbete i förväg.

3.4 Tellus har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Tellus ska i sådant fall utifrån bästa förmåga minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. Tellus ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott.

4. Kundens användning av Tjänsten

4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:
a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Tellus eller tredje man,
b) ger upphov till störningar i Nätet eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växel-funktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet,
d) kränker Tellus eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,
e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut,
f) överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att Tjänsten används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal, eller
g) i övrigt strider mot god sed eller mot Tellus vid var tid gällande regler för Tjänsten.

4.2 Utrustning som Kunden ansluter ska uppfylla Tellus vid var tid gällande anvisningar, tid gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för Tellus eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på Tellus begäran koppla bort sådan utrustning från Tjänsten som orsakar störning i Nätet eller i Tjänsten, eller föranleder påstått eller befarat intrång i tredje mans rätt.

4.3 Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord, pinkod, etc. Med ”Kort” avses SIM-kort och andra kort som Tellus tillhandahåller för Tjänsten. Kunden ska förvara Säkerhetskoder och Kort som hör till Tjänsten på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera Kort.

4.4 Kunden är gentemot Tellus ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person, är dock Kunden betalningsansvarig för sådan användning, endast om Kunden:
gett annan tillgång till Tjänsten,
genom grov oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja Tjänsten, eller,
förlorat kontrollen över Tjänsten, Säkerhetskod eller Kort och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Tellus.

4.5 Kundens betalningsansvar för fast återkommande avgift kvarstår oförändrat, även om Kunden är befriad från ansvar enligt punkt 4.4.

5. Betalning

5.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att Tellus har börjat tillhandahålla Tjänsten. Byte av distributionsmetod för fakturering görs via självservice-portal (“Mina Sidor”). Standard distributionsmetod är epost-faktura till av beställare angiven epostadress.

5.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Tellus om betalningsförmedling, är Kunden betalningsansvarig för sådant köp.

5.3 Vid betalning mot faktura anges det belopp som Kunden ska betala på fakturan. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

5.4 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Tellus tillhanda. Tellus har rätt att ta ut fakturaavgift. Aktuell fakturaavgift framgår av prislistan. Eventuell ändring av fakturaavgiften meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

5.5 Om betalning sker på annat sätt än med ett av Tellus översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Tellus haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Skälig tid är i regel inom en månad efter det att beloppet kommit in på kontot. Anges ofullständigt eller felaktigt fakturanummer får Tellus ta ut en avgift enligt prislista.

5.6 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Tellus rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

5.7 Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska Tellus på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Tellus utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

5.8 Kunden är skyldig att betala fast avgift även om Tellus har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1 eller punkt 7.3 första meningen.

6. Prisavdrag

6.1 Börjar Tellus inte tillhandahålla Tjänsten senast den dag som överenskommits eller har Tjänsten varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som beror på Tellus, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den försenade respektive obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till Tellus, om inte annat anges i punkt 6.2.

6.2 Ersättning på grund av försening eller fel i Tjänsten regleras som huvudregel genom avdrag på fakturan. Prisavdrag som understiger tjugofem (25) kronor per faktureringsperiod utgår inte.

7. Stängning av Tjänsten

7.1 Tellus får stänga eller begränsa Tjänsten om:
Kunden inte inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal till Tellus enligt punkt 1.3,
Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid,
Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1 – 4.5 eller 11.1, eller
Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Tellus.

7.2 Stängning eller begränsning enligt punkt 7.1 ska inte ske i ringa fall eller då Kunden vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning om betalningen enbart avser belopp som ska förmedlas till annan.

7.3 Tellus ska stänga eller begränsa Tjänsten om Kunden begär det, (t.ex. begäran om att spärra SIM-kort). Tellus har rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för Tellus följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut. Tellus har även rätt att stänga Tjänsten om Tellus uppmärksammar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Om Tellus har begränsat Tjänsten genom att spärra Kundens SIM-kort, kan Kunden begära att få ett nytt SIM-kort. Tellus har i så fall rätt att ta ut en särskild avgift för det nya SIM-kortet. Tellus har i förekommande fall rätt att avräkna avgift för det nya SIM-kortet mot Kundens innestående värde.

8. Skadestånd

8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Tellus, eller någon för vilken Tellus svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

8.2 Tellus ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Tellus ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

8.3 Begränsningarna av Tellus skadeståndsskyldighet enligt punkterna 8.1 och 8.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

8.4 Tellus har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9. Reklamation

9.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bör ha upptäckts. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

10. Force majeure

10.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Tellus underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.

10.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Tellus, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

12. Överlåtelse av Avtalet

12.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om Tellus medger det. Tellus har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.

12.2 Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller borde varit kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten.

13. Ändring av avtalsvillkor

13.1 Tellus har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Ändring eller tillägg som är av mindre betydande karaktär, såsom förtydligande av redan befintliga villkor, formatändringar och dylikt, kommuniceras ej ut till Kunden. Ändring eller tillägg som är av betydande karaktär för Kunden, Tjänsten eller Avtalet, såsom abonnemangsinnehåll, ändrade nät-förutsättningar eller dylikt, ska meddelas minst en (1) månad innan ikraftträdande.

13.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

13.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Dock får Tellus ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Kundens rätt att i sådant fall säga upp Avtalet framgår av punkt 14.2.

14. Uppsägning

14.1 Kunden har rätt att säga upp Avtalet varpå Tellus skall avsluta Kundens Tjänst nästkommande vardag eller första därefter möjliga dagen. Av Kunden förskottsbetalda avgifter återbetalas ej. Vid nummerflytt till annan operatör avses kund betala abonnemangskostnader samt trafikavgifter för den månad som kunds nummer flyttas. Att flytta telefonnummer tar minst 5 arbetsdagar.

14.2 Om Tellus ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. Kunden anses ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

14.3 Tellus har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

14.4 Tellus har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:
Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att anta att Kunden kan komma på obestånd, eller,
Kundens anslutning till Tjänsten varit stängd under minst en (1) månad med stöd av punkt 7.1.

14.5 Om det i samband med installation av Tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon ersättning för Tjänsten.

14.6 Uppsägning ska vara skriftlig om Kunden begär det. Tellus har rätt att begära skriftlig uppsägning då det finns befogat skäl att säkerställa att det är Kunden som gör uppsägningen.

15. Meddelande och information

15.1 Tellus får tillhandahålla information eller annat meddelande till Kunden via Tjänsten.

15.2 Kunden ansvarar för att hålla den postadress eller e-postadress som Kunden lämnat till Tellus uppdaterad. E-postmeddelande till av Kunden angiven e-postadress och meddelande som tillhandahållits via Tjänsten ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av Kunden senast angivna postadressen ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

16. Tvist

16.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

17. Ikraftträdande

17.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 2024-04-18 och ersätter alla tidigare gällande allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter.

 

Särskilda villkor

Detta avsnitt behandlar kompletterande villkor för Tellus Mobil (nedan “Tellus”)-specifika tjänster.

1. Beställning av familjeabonnemang (FAMILJEBESTÄLLNING)

1.1 Om Kunden har beställt ett eller flera Abonnemang i Tellus Familjebeställning med rabatt har Tellus rätt att säga upp rabatten för vardera abonnemang separat utan föregående meddelande om Tellus har fog att misstänka att Abonnemang inte används för, eller avses använda för, en person i samma hushåll som Kunden.

1.2 I Familjebeställning delas Abonnemang upp i Huvudabonnemang och Familjeabonnemang. Huvudabonnemanget är det Abonnemang som är tillhörande Kunden som gjort Familjebeställningen. För Huvudabonnemang gäller Tellus gällande prislista. Familjeabonnemang är de abonnemang som Kunden lägger till i Familjebeställningen för vardera familjemedlem. Priset på Familjeabonnemang är rabatterade regleras utifrån vid var tid gällande prissättning i Tellus Prislista.

1.3 Samtliga Familjeabonnemang skall ha samma abonnemangsform som Huvudabonnemanget. Endast Kunden som lagt Familjebeställningen är behörig att göra förändringar på Abonnemangen som ingår i Familjebeställningen. Byte av Abonnemangsform för något av Abonnemangen inom Familjebeställningen kräver att övriga abonnemang byter Abonnemangsform till samma Abonnemangsform. För önskat byte av abonnemangsform för endast ett av Familjeabonnemangen inom Familjebeställningen förverkas Familjerabatten och det aktuella Familjeabonnemanget utesluts från Familjebeställningen.

1.4 Per standard så är köp av extra surf, betalsamtal och utlandstrafik spärrat för Familjeabonnemang där Kunden angett att användaren är under 18 år. Spärren kan i samråd med Tellus helt eller delvis öppnas upp.

1.5 Det åligger Kunden som gjort Familjebeställning att säkerställa så att samtliga användare av Familjeabonnemangen inom Familjebeställningen använder Abonnemangen i enlighet med Tellus villkor.

1.6 På webbsidan för Tellus Familjebeställning förekommer beräkning av abonnemangskostnad i flera steg, och då per enhet, med rabatt, och i snitt. Snittpriset med anledning av avrundning kan i vissa kombinationer av abonnemang och surfmängd medföra viss differens vid summering till totalpriset. Snittpriset är ej gällande prissättning per abonnemang. För korrekt prisbild vid Familjebeställning hänvisas därför till totalpriset i beställningsformuläret och specifikationen som medföljer i orderbekräftelse.

2. Rabatt genom att bjuda in en vän / vänner, s.k “värvning”.

2.1 Kunden (nedan “Värvaren”) har möjlighet att få rabatt på Abonnemanget genom att värva en ny kund (nedan “Nya Kunden”). Rabatten förutsätter att Nya Kunden registrerar sig som ny kund hos Tellus genom att ange Värvarens telefonnummer vid beställning på webben.

2.2 Om Nya Kunden beställer ett Abonnemang och anger Värvarens telefonnummer, kommer Värvaren och Nya Kunden att få rabatt på avgiften för sitt Abonnemang. Rabatten för Nya Kunden är en kostnadsfri månad första månaden, och rabatten för Värvaren är en kostnadsfri månad.

2.3 Värvarens rabatt gäller för varje Ny Kund som beställer ett Abonnemang genom att ange Värvarens telefonnummer. Om Värvaren värvar flera Nya Kunder kan Värvaren få rabatt på Abonnemanget under flera månader. Det går endast att bjuda in samma person som Ny Kund en gång.

2.4 Värvaren får bara rabatten om den Nya Kundens Abonnemang aktiveras. Om Nya Kunden tecknar ett Abonnemang som inte aktiveras får Värvaren inte någon rabatt. Rabatten gäller bara nyteckning och inte för byte av Abonnemang.

2.5 Rabatten gäller oavsett vilket Abonnemang den Nya Kunden beställer. Rabatten gäller endast fasta månadskostnad för Abonnemanget och inte köp av extratjänster, t.ex. extra surf eller samtal till och från utlandet. Rabatten för Värvaren gäller hela månader, d.v.s. från första dagen i månaden till den sista. Rabatten för Nya Kunden gäller från aktiveringsdatum och en månad framåt. Om en rabatt aktiveras mitt i en månad får Värvaren rabatten på Värvarens nästa månadsbetalning.

2.6 Rabatten är kopplad till ett mobilnummer och gäller bara för det Abonnemang som är kopplat till det aktuella numret. Om Värvaren har mer än ett kundnummer eller flera Abonnemang kopplade till samma kundnummer får inte Värvaren rabatt för samtliga dessa.

2.7 Outnyttjad rabatt försvinner om Värvarens Abonnemang sägs upp, upphör eller stängs av, eller om Avtalet upphör. Outnyttjad rabatt kan aldrig betalas ut som kontanter och kan heller inte sparas om Värvaren senare åter blir Kund hos Tellus. Rabatten kan inte heller överlåtas till någon annan.

2.8 Det går inte att efterregistrera någon som värvad Ny Kund. Rabatten gäller bara om Nya Kunden beställer sitt Abonnemang genom att ange Värvarens telefonnummer vid beställning.

2.9 Tellus har rätt att stänga av Värvaren från möjligheten att använda värvning, samt att neka Värvaren rabatt, om Tellus har anledning att misstänka att tjänsten missbrukas på något sätt.

2.10 För innehavare av Familjeabonnemang som en del av en Familjebeställning där användaren är under 18 år finns ingen möjlighet att ange ett telefonnummer och Värvning är inte genomförbar. Vid beställning från Ny Kund som angett ett telefonnummer som är tillhörande en Användare som ej fyllt 18 år kommer Tellus att hantera ordern utan Värvning, likt en beställning utan Värvning.

3. Sparad surf

3.1 Har månadens surf inte använts av Kunden under den aktuella månaden, kommer Kundens oanvända surf att sparas 90 dagar efter den aktuella månaden. Den sparade surfen är kopplat till den specifika Abonnemangsformen och kommer att förverkas vid byte av Abonnemangsform (oavsett uppgradering eller nedgradering av surfpaket).

3.2 Tellus förbehåller sig rätten att justera taket för sparad surf beroende på t.ex. Abonnemangets innehåll samt att begränsa tiden för hur länge den sparade surfen kan sparas. Tellus förbehåller sig även rätten att ändra villkoren för outnyttjad surf.

3.3 Outnyttjad surf försvinner om Kundens Abonnemang sägs upp, upphör eller stängs av eller om Kunden byter till ett nytt telefonnummer. Outnyttjad surf försvinner också om Avtalet överlåts till annat personnummer eller om Avtalet upphör. Outnyttjad surf kan aldrig betalas ut som kontanter och kan heller inte sparas om Kunden senare åter blir Kund hos Tellus.

Gällande från 2021-06-16
Uppdaterad 2021-08-17

Betalning och leverans
1 Betalning

1.1 Tellus erbjuder flera olika betalalternativ och distributionssätt.

1.1.1 Distributionssätt:
Pappersfaktura (till postadress)
E-faktura (till internetbank)
Mailfaktura (till mailadress)

1.1.2 Betalalternativ:
Autogiro
E-faktura
Girobetalning

2 Kreditupplysning

2.1 Tellus gör i alla fall kreditupplysning på Kund vid tecknande av Abonnemang. Tellus har rätt att stänga av abonnemang i enlighet med Tellus allmänna villkor, punkt 14.

3 Faktura

3.1 Fakturan skickas ut en gång per månad. Det belopp som du ska betala anges på fakturan och du betalar den fasta abonnemangsavgiften för innevarande månad. Avgifter som inte ingår i den fasta abonnemangsavgiften faktureras i efterskott. Observera att första fakturan kan innehålla mer än en månads abonnemangsavgift beroende på när du aktiverat ditt abonnemang. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

4 E-postfaktura

4.1 Fakturan skickas kostnadsfritt (0 kr) till den e-postadress du angett vid beställningstillfället.

5 Pappersfaktura

5.1 Väljer du att få din faktura som pappersfaktura hemskickat tillkommer en faktureringsavgift på 30 kr.

6 E-faktura

6.1 E-faktura tecknar du själv genom din internetbank utan extra kostnad.

7 Autogiro

7.1 Autogiro tecknar du själv genom din internetbank utan extra kostnad. Observera att det kan ta upp till fem arbetsdagar innan ditt autogiro aktiverats och att månadsfakturering kan ske under dessa dagar. Beloppet dras från ditt konto på förfallodagen. Misslyckas betalningen görs ytterligare ett försök, om dessa försök misslyckas skickas det en påminnelse med påminnelseavgift på 60 kr till dig per post.

8 Leverans och nummerflytt

8.1 Du har alltid fri frakt på din beställning som levereras med post direkt i din brevlåda. Har du valt att ditt abonnemang ska aktiveras direkt eller inom 15 dagar skickas ditt SIM-kort inom 5–10 arbetsdagar till din folkbokföringsadress.

8.2 Om nummerflytt (portering) beställts kan ytterligare leveransdagar tillkomma. Vid en begärd nummerflytt (portering) av ditt befintliga mobilnummer till Tellus skickar vi ett SMS till dig när porteringen är godkänd och meddelar vilket datum ditt Tellus-SIM aktiveras. Om nummerflytten nekas av din nuvarande operatör kontaktar vi dig och meddelar vad som orsakade att nummerflytten nekades så du kan ta kontakt med din nuvarande operatör. Vid eventuella förseningar med din leverans meddelar vi dig per e-post eller sms.

8.2.1 Nummerflytt innebär oftast att ditt abonnemang hos din tidigare operatör avslutas. Nummerflytten kan innebära att du behöver betala avgifter eller kostnader till den tidigare operatören, t.ex. om bindningstid återstår. Det är din uppgift att undersöka vilka villkor som gäller vid Nummerflytt från den tidigare operatören. Tellus tar inget ansvar för eventuella avgifter eller kostnader. Tellus kan inte garantera att Nummerflytten lyckas. Tellus kan avsluta Abonnemanget och Avtalet om Nummeflytten misslyckas och Tellus inte får tag på dig, eller om Nummerflytten misslyckas trots upprepade försök.

8.3 Har du valt ett aktiveringsdatum mer än 15 dagar fram i tiden skickas ditt SIM-kort ca 10 dagar före aktiveringsdatumet.

8.4 Tellus erbjuder abonnemang och tjänster till privatpersoner över 18 år och som är folkbokförda i Sverige.

9 Ångerrätt

9.1 Om du köpt en produkt eller ett abonnemang från Tellus på annat sätt än i butik, t.ex. på internet eller över telefon, har du rätt att ångra ditt köp.

10 Ångerrätt vid köp av abonnemang

10.1 Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen då avtalet med Tellus ingicks (vanligtvis den dag du köpte abonnemanget). SIM-kort, koder och annan dokumentation som du mottagit från Tellus ska skickas tillbaka till Tellus. Du betalar för returfrakten och är ansvarig för att försändelsen kommer fram till Tellus. Har du betalat något i förskott, innan du ångrar dig, kommer Tellus att återbetala samma summa. Återbetalning sker inom 14 dagar räknat från den dag Tellus tog emot returen.

10.2 Har du börjat använda abonnemanget innan du ångrar dig kommer Tellus att ta betalt för den användningen.

11 Ångerrätt vid köp av hårdvara (t.ex. en telefon)

11.1 Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen då du tog emot varan. De varor du köpt ska då returneras till Tellus. Du betalar för returfrakten och är ansvarig för att varan kommer fram till Tellus oskadd.

11.2 Har du betalat något för varan, innan du ångrar dig, kommer Tellus att återbetala samma summa. Återbetalning sker inom 14 dagar räknat från den dag Tellus tog emot varan. Varan ska returneras med samtliga tillbehör, förpackning, manualer etc.

11.3 Du får testa varan i syfte att utvärdera om du vill behålla den eller ej, innan du ångrar dig. Om användningen skadar varan eller går utöver vad som är nödvändigt för att utvärdera ditt köp har Tellus rätt att ta betalt för eventuell värdeminskning.

12 Hur du ångrar ditt köp

12.1 Du ångrar ditt köp genom att, inom 14-dagarsfristen, skriftligen meddela Tellus att du önskar ångra dig. Vi rekommenderar att du gör det genom att skicka ett e-post till hej@tellusmobil.se.

13 Garanti och reklamation

13.1 Är den vara du köpt defekt eller föreligger något annat fel är det viktigt att du meddelar Tellus detta, d.v.s. att du reklamerar felet. Reklamation ska ske inom skälig tid räknat från när du upptäckte, eller rimligen borde ha upptäckt, felet. Rätten att reklamera förfaller 3 år efter att du tagit emot varan.

13.2 Utöver reklamationsrätten omfattas varan av garanti. Tellus följer de villkor som gäller för respektive tillverkares garanti (t.ex. Apples garantivillkor om du köpt en iPhone). Villkoren för garanti följer av den garantisedel som följer med varan. För att kunna använda dig av garantin är det viktigt att du sparar garantisedeln.

13.3 1.1 Om du använder dig av garantin eller reklamerar din vara och det, efter undersökning av produkten, visar sig att felet inte omfattas av garantin eller reklamationsrätten så har Tellus rätt att ta betalt för felsökningen. Felsökningsavgiften uppgår till 420 kronor, men kan komma att justeras i framtiden. Om så sker kommer Tellus att meddela dig detta.

Gällande från 2021-06-16
Uppdaterad 2022-05-17

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta vara på sajten accepterar du användning av cookies.